PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SZYMART BABIARZ STECKO SROCZYK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łańcucie, za pośrednictwem sklepu internetowego lightmax.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SZYMART BABIARZ STECKO SROCZYK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łańcucie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 


1 § Definicje
 

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza:

Artura Sroczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARTUR SROCZYK z siedzibą w Łańcucie (37-100), Osiedle gen. Stanisława Maczka 7/24, NIP: 8151545173, REGON: 386583985, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Szymona Babiarz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BABIARZ SZYMON SZYMART z siedzibą w Łańcucie (37-100), Osiedle gen. Stanisława Maczka 7/24, NIP: 8151749007, REGON: 180638177, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

Lucjana Stecko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lucjan Stecko z siedzibą w Łańcucie (37-100), ul. Józefa Piłsudskiego 99, NIP: 8131020875, REGON: 690689808, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

działających jako wspólnicy spółki cywilnej SZYMART BABIARZ STECKO SROCZYK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łańcucie (37-100), ul. Pułkownika Leopolda Kazimierza Wielkiego 1, NIP: 8151808690, REGON: 386603156; e-mail: biuro@szymart.com.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 

13.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie lightmax.pl.
 

14.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.


15.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 

16.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


 

§ 2. Postanowienia Ogólne1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.lightmax.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma:SZYMART Babiarz Stecko Sroczyk s.c.


Adres: 37-100 Łańcut ul. Kazimierza Wielkiego 1

E-mail: biuro@szymart.com.pl
Telefon: 530-482-072 lub 603 850 367 

NIP:  8151808690

REGON:  386603156

Konto: Mbank 91 1140 2004 0000 3502 8028 6382


 

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.


 

3. Klient na stronie internetowej sklepu może założyć konto i dokonać rejestracji.


 

4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.


 

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


 


 


§ 3. Przedmioty transakcji


1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.lightmax.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.lightmax.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).


3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.lightmax.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.


 


§ 4. Składanie zamówień


1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w pierwszym dniu roboczym od dnia otrzymania zamówienia.


 

§ 5. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:


- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,

- transakcja on-line przez centrum autoryzacji payu.pl, paypal.com§ 6. Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.


2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego


3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.


4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni.


5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru. 

6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT.§ 7. Dostawa


1. Dostawa wykonywana jest na terenie UE.

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.§ 8. Zwroty i Reklamacja.


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem oraz przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.


2. Kupujący będący konsumentem oraz przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odstępują od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.


3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość: POBIERZ

Kotwica

6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres mailowy biuro@szymart.com.pl lub na adres: Szymart s.c., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 37-100 Łańcut.


 

7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ§ 9. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.


2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.


3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania do kodeksu dobrych praktyk. 
POBIERZ
 

7. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2021 r.

 


Przejdź do strony głównej
W tej zakładce znajdują się informację odnośnie naszej polityki prywatności, informację o reklamacjach i zwrotach a także kontakt i nasz Rzetelny Regulamin oraz certyfikat dbałości o prawa Klienta.
 
 ​​​​​
SUPER SPRZEDAWCAFINALISTA alt
                
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strefy projektanta. Znajdą tutaj Państwo modele 3D naszych lamp. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy dla Projektantów i Architektów.
Dla projektantów  Bryły dla projektantów

 
Oferujemy szybką i bezpieczną dostawę towaru do naszych Klientów. Po nadaniu przesyłki udostępniamy numer śledzenia. Każdy wysyłany przez nas towar przechodzi kontrolę jakości, korzystamy tylko z ubezpieczonych przesyłek: Korzystamy z usług przewoźników

alt  alt
  W strefie Klienta Znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Prezentujemy tutaj naszą politykę rabatową o raz inne cenne informację które pomogą Ci w sfinalizowaniu transakcji. Sprawdź Opinie i wyróżnienia sklepu Lightmax.pl
   Zaufane Opinie Ceneo Grafika
  • SZYMART BABIARZ STECKO SROCZYK SPÓŁKA CYWILNANIP: 8151808690REGON: 386603156
  • Mbank91 1140 2004 0000 3502 8028 6382
  • 533-810-034603-850-367530-482-072
  • pn - pt 8.00 - 17.00